Ga naar de inhoud

Privacy statement

Uitgangspunten bij de omgang met persoonsgegevens 

Voor het gebruik van deze website verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met toevertrouwde persoonsgegevens om. Dat wil zeggen dat we niet méér persoonsgegevens verzamelen en verwerken dan nodig is voor de doelen waarvoor ze gebruikt worden. Ook zorgen wij voor goede beveiliging van de persoonsgegevens.

 

Doeleinden van gebruik 

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen uw gegevens gebruiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 

  • Relatiebeheer;
  • Product- en dienstontwikkeling;
  • Het sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten of publicaties aan belanghebbenden

 

Gegevensbeveiliging 

Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners

Om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, maken we soms gebruik van externe partijen, zoals leveranciers die verwerkers van betalingen uitvoeren, IT-ondersteuning en websitebeheer. Van leveranciers wordt vereist dat ze aantoonbaar voldoen aan de eisen van de AVG. Wij sluiten met de leveranciers die kwalificeren als verwerker een verwerkersovereenkomst om dit te borgen.

 

Website www.netwerkdementienoordwest-veluwe

Op de website worden geen persoonsgegevens vastgelegd tenzij u dit zelf invult d.m.v. een invulformulier (voor bijvoorbeeld nieuwsbrief of informatie en contactaanvraag).

Voor de analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Omdat het IP-adres wordt gemaskeerd kunnen individuele bezoekers door Google Analytics niet worden getraceerd. Google Analytics mag de gegevens niet gebruiken voor andere Googlediensten.

Op de website worden verder geen trackers gebruikt of gegevens verzameld via cookies. De website www.netwerkdementienoordwest-veluwe bevat soms links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. We proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Duur van opslag 

De duur van de opslag van gegevens vindt plaats voor zolang als dat nodig is voor de doelen waarvoor Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe de gegevens gebruikt. Daarna wissen wij uw persoonlijke gegevens of, in geval wij deze gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, maken we uw gegevens anoniem.

 

Inzage en uitschrijven 

U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Indien u geen actieve relatie met Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek natuurlijk deze gegevens direct uit ons CRM en mailingsysteem.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming omdat we slechts in beperkte mate bijzondere persoonsgegevens verwerken. Mocht u het niet eens zijn met de bovenstaande privacyverklaring of een vraag of klacht hebben over de omgang met persoonsgegevens, dan verzoeken we u deze per e-mail te versturen aan .

 

Wijzigen 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op onze website.