Ga naar de inhoud

Wat doet een casemanager dementie?

Een casemanager dementie is een hulpverlener die persoonlijke begeleiding biedt aan de persoon met dementie en zijn of haar naasten. Vaak is de casemanager een wijkverpleegkundige of een maatschappelijk werker. De hulp kan al ingezet worden in de niet-pluis fase, dus wanneer er nog geen diagnose is gesteld. De casemanager kan de betreffende persoon en zijn of haar naasten begeleiden in het diagnosetraject, informatie geven over de ziekte en de gevolgen daarvan en emotionele ondersteuning bieden.
 
Daarnaast kan de casemanager de betreffende persoon en zijn of haar naasten helpen om een weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie.

Mentorschap, bewindvoering en curatele

Mentorschap, (beschermings-)bewind en curatele zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen over hun financiën of hun verzorging kunnen nemen.
 
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen vanwege een geestelijke of lichamelijke toestand. De betrokkene wordt handelingsonbevoegd voor het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld zijn verzorging. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. En om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.
 
Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Beschermingsbewind kan worden ingesteld als de lichamelijke of geestelijke toestand van de betrokkene daar aanleiding toe geeft. Beschermingsbewind kan ook worden ingesteld bij overmatig geld uitgeven of bij problematische schulden. De bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.
 
Curatele is voor een meerderjarige die zijn or haar financiële en persoonlijke zaken niet zelf kan regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet genoeg is. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene.

Het levenstestament

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. En op welke manier die persoon dat zal doen. Zo houdt u zelf de regie.

Het levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor de financiële belangen en één voor de medische en persoonlijke zaken.

De rol van de mantelzorger in het verpleeghuis

Uw eigen huis opgeven en naar een verpleeghuis verhuizen is niet niks. Het duurt enige tijd voordat iemand gewend is in een zorginstelling. Houd er rekening mee dat uw naaste de eerste periode van slag is, verdrietig of opstandig.

In het verpleeghuis nemen professionals de verzorgende en coördinerende rol voor uw naaste van u over. Zij kennen uw naaste niet meteen goed, geven de verzorging op een andere manier vorm en hebben andere gewoontes. Dat zal wennen zijn. Niet alleen voor uw naaste, maar ook voor u.

Thuistechnologie (websites)

Technologie kan helpen om het leven voor mensen met dementie (en voor hun omgeving) aangenamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan apps, beeldbellen, alarmeringssystemen of medicijndispensers met controle op afstand. De afgelopen jaren heeft een exponentiële groei in technologische ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is veel mogelijk, maar er staat ook nog veel in de kinderschoenen.
 

Vraag hulp aan uw huisarts, wijkverpleegkundige of casemanager als u advies wilt over de diverse mogelijkheden.
 

Relevante websites:

Dementie.nl voor algemene info

Dementie.nl is er voor iedereen die te maken heeft met dementie. Of u nu mantelzorger bent of zelf dementie hebt.

Wet- en regelgeving Wmo/Zvw/Wlz

Het Nederlandse zorgstelsel kent vier wetten; de Jeugdwet, Wmo, Zvw en Wlz. In de dementiezorg hebben we te maken met de drie laatstgenoemde wetten.
 

De Zorgverzekeringswet (Zvw)

De verschillende soorten zorg die onder andere onder deze wet vallen zijn:

 • Indicatie door medisch specialist/verpleegkundige;
 • Acute medische zorg zoals huisartsenzorg en ziekenhuiszorg;
 • Thuiszorg middels (wijk-)verpleging en verzorging. Hier valt ook casemanagement dementie onder.

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De verschillende diensten die onder andere onder deze wet vallen zijn:

 • Ondersteuning van burgers bij het participeren in de samenleving;
 • Beschermd wonen en opvang;
 • Wmo-hulpmiddelen;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Tijdelijke ontlasting en ondersteuning van mantelzorgers.

 

De Wet langdurige zorg (Wlz)

De verschillende zorg die onder andere onder deze wet vallen zijn:

 • Verblijf in een instelling;
 • Persoonlijke verpleging en verzorging in de thuissituatie;
 • Begeleiding;
 • Wlz-hulpmiddelen;
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie;
 • Vervoer naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaatsvindt.