Disclaimer - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Indien u van mening bent dat informatie niet juist is weergegeven of ontbreekt, neem dan contact met Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Eventuele schade onstaan bij of door gebruik van de website en/of geschreven inhoud, kan op geen enkele wijze voor rekening van Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe komen.